Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (továbbiakban: BAK) és az Énekel az ország mozgalom (továbbiakban: ÉAO) és az Énekel a világ mozgalom közös adatkezelési tájékoztatója.
Mindkét fenti esetben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Leiratkozás: bakleiratkozas@gmail.com e-mail címen lehetséges.

 

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16.

Adószám: 18162644-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-913119

Telefonszám: +36 1 462 0330

Fax: +36 1 342 9362

E-mail cím: info@interkultur.hu

Honlap: www.interkultur.hu

Megbízott képviselő: Hámoriné Dr. Hazai Eszter Borbála

 

2. Fogalom-meghatározások

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

 

3. Személyes adatok kezelése, adatbiztonság

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket, kidolgozza a szükséges eljárásokat, és megalkotja az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő belső szabályait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó uniós jogi aktusoknak, és ezáltal az állampolgárok bizalma a személyes adataik védelmével kapcsolatban megingathatatlan legyen.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az adatbiztonsági és adatvédelmi követelményekre tekintettel, Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és a Magyarországon hatályos “a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásainak, továbbá a kapcsolódó adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja.
Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokkal összefüggésben biztosítja azokat a technikai feltételeket és informatikai eljárásokat, amelyek révén az adatbiztonsági előírások és követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek.
Az Adatkezelő felsőfokú végzettséggel, az adatvédelem terén szakmai gyakorlattal, továbbá számítástechnikai ismeretekkel rendelkező adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal összefüggésben teljeskörű ellenőrzési és intézkedési jogosultsággal rendelkezik az adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatok vonatkozásában.

 

3.1 Az adatkezelés jogcíme és időtartama

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása.

A személyes adatok módosítását és törlését az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján a bakleiratkozas@gmail.com e-mail címen.

 

3.2 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja

3.2.1 Azonosító adatok

Az adatkezelés célja: A BAK és az ÉAO tagjainak azonosítása, kapcsolattartás, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar rendezvényeire való figyelemfelhívás.

A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám, születési dátum (ez utóbbi nem kötelező).

 

3.2.2 Kórus tevékenységével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja: A kórus szervezése, működtetése.

A kezelt adatok köre: szólam megnevezése, koncertekkel kapcsolatos adminisztráció.

 

3.2.3 Utazással kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja: Az utazások megszervezése, szállás, diéták biztosítása.

A kezelt adatok köre: lakcím, személyi igazolvány szám, ételérzékenység, speciális szállás-igények.

 

3.3 Adatfeldolgozók

3.3.1 Regisztrációs folyamat
Az Adatkezelő az adatokat regisztráció útján kapja meg az érintettektől. A regisztráció során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe:
Cégnév: Jotform Inc.

Székhely: 111 Pine St. #1815 San Francisco, CA 94111, USA

Honlap: www.jotform.com
A Jotform Inc. az általa kezelt személyes adatokat európai szervereken tárolja (https://www.jotform.com/eu-safe-forms/).

 

3.3.2 Analitikák
Az Adatkezelő a bacs.hu és az enekelazorszag.hu honlapokon Google Analytics programot használ riportolás céljából, melynek működéséről bővebb információ itt található.

 

3.4 Adattovábbítás
Adatkezelő a 4.2.3 fejezetben leírt adatokat továbbítja az utazás lebonyolításában közreműködő azon szervezetek számára, amelyek megfelelő minőségű működéséhez ez feltétlen fontos.

 

3.5 Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Az Európai Unió más tagállamában élő személyek az adott ország adatvédelmi hatóságához is fordulhatnak.

 

3.6 Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységének vonatkozásában adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki közreműködik jelen tájékoztatót érintő adatkezelési ügyekben.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: bakleiratkozas@gmail.com